313 E Montello St., Montello / 227 Harvard Street, Princeton | Montello / Princeton, WI |